Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienstverlener: ‘de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C’est Bon Beheer B.V., gevestigd te Medemblik en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73472603, tevens handelend onder de naam C’est Bon Logistics’, die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Dienstverlener opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden, hetzij bij opdrachtgever zelf, hetzij bij derden;
 3. Logistieke Activiteiten: de prestaties waartoe Dienstverlener zich verbonden heeft, bestaande uit alle werkzaamheden zoals onder meer lossen, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, orderverzameling, verzendklaar maken, laden, facturering, assemblage, etikettering, informatie-uitwisseling en informatiebeheer met betrekking tot zaken, een en ander voor zover overeengekomen tussen Opdrachtgever en Dienstverlener.  Het betreft enkel niet-bederfelijke en niet-biologische zaken.
 4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Dienstverlener ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Dienstverlener vervaardigde stukken.
 5. Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke afspraak tussen Dienstverlener en Opdrachtgever, waarin minimaal een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een prijs zijn vastgesteld.
 6. Logistiek Centrum: de overeengekomen ruimte waar de Logistieke Activiteiten plaatsvinden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Dienstverlener zich verbindt of zal verbinden om Logistieke Activiteiten te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Dienstverlener voortvloeiende Logistieke Activiteiten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dienstverlener, voor de uitvoering waarvan door Dienstverlener derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Opdrachtgever. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden, waaronder die van Opdrachtgever, wordt door Dienstverlener uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De onderliggende Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Dienstverlener weer met betrekking tot de Logistieke Activiteiten waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Dienstverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 8. Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun werking zouden verliezen, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen door een door Dienstverlener vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.

Artikel 3. Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dienstverlener waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een Overeenkomst met een Opdrachtgever die is gevestigd in het buitenland.
 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dienstverlener waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dienstverlener zijn woonplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Dienstverlener kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 4. Aanvang en duur

 1. Elke Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Dienstverlener retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Dienstverlener verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet met een opdrachtbevestiging is gewerkt, komt een Overeenkomst tot stand en vangt het aan op het moment van schriftelijke overeenstemming tussen de partijen.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Dienstverlener zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 25 dagen na de datum van de offerte. Dienstverlener is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de Dienstverlener schriftelijk binnen 25 dagen wordt bevestigd.
 2. Dienstverlener kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 4. De door Dienstverlener opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst tijdens normale werktijden.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Dienstverlener daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij deze wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk door Dienstverlener zijn bevestigd.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 8. Prijswijzigingen als gevolg van kosten- en prijsontwikkelingen, welke gebruikelijk zijn of verbonden zijn aan de aard van de werkzaamheden, kunnen, na overleg met de Opdrachtgever, worden doorberekend. De Dienstverlener dient prijswijzigingen naar redelijkheid voor te stellen. Naar billijkheid vastgestelde prijswijzigingen door de Dienstverlener kunnen geen grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever.

Artikel 6. Verplichtingen Dienstverlener

 1. De Dienstverlener:
 2. Vergewist zich bij het aanvaarden van een opdracht over de voor de juiste vervulling daarvan noodzakelijke kennis en kunde te (kunnen) beschikken.
 3. Is gehouden om alle gegevens van een opdrachtgever vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de adviseur bekend zijn of voor zover de adviseur redelijkerwijze kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 4. Bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
 5. Is verplicht de overeengekomen zaken in ontvangst te nemen, mits de verpakking deugdelijk is, de juiste documenten aanwezig zijn en de zaken ter beschikking worden gesteld op de overeengekomen plaats, tijd en wijze.
 6. Is verplicht zorg te dragen voor het laden en lossen, de in- en uitslag van de zaken.
 7. Is verplicht de Logistieke Activiteiten te doen plaatsvinden in uitdrukkelijk overeengekomen of daarvoor geschikte ruimten. Indien geen specifieke ruimten zijn overeengekomen, is de Dienstverlener vrij in de keuze van de plaats van opslag en is hij bevoegd de zaken te verplaatsen. Indien specifieke ruimten zijn overeengekomen is de Dienstverlener bevoegd de zaken, in goed overleg met de Opdrachtgever, te verplaatsen indien een goede exploitatie van zijn onderneming dit wenselijk maakt.
 8. Is verplicht de Opdrachtgever in kennis te stellen indien de zaken worden verplaatst naar een andere opslaglocatie. De Opdrachtgever kan niet op grond van het achterwege blijven van een kennisgeving enige aanspraak tegenover de Dienstverlener doen gelden.
 9. Is verplicht om op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst zijn aansprakelijkheid voortvloeiende uit deze voorwaarden voor Logistieke Activiteiten te verzekeren.
 10. Is verplicht op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever en voor diens rekening, de zaken te verzekeren onder opgave van de gewenste dekking.
 11. Is verplicht de Opdrachtgever, dan wel door deze aangewezen personen, voor risico van de Opdrachtgever toe te laten tot de ruimte waarin zich de zaken bevinden mits dit vooraf kenbaar is gemaakt en dit gebeurt in aanwezigheid van een door Dienstverlener aangewezen persoon. Opdrachtgever, of door hem aangewezen personen, is gehouden zich aan de huisregels van Dienstverlener te houden tijdens dit bezoek.
 12. Is verplicht eventuele bijkomende werkzaamheden in relatie tot de zaken, in overleg met de Opdrachtgever, tegen een dan overeen te komen vergoeding te verzorgen indien en voor zover deze werkzaamheden redelijkerwijze van de Dienstverlener kunnen worden verlangd.
 13. Is verplicht de zaken in de overeengekomen staat ter beschikking te stellen.
 14. Is verplicht tegenover derden een geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten/gegevens en omstandigheden die hem op basis van de Overeenkomst bekend zijn en waarvan hem duidelijk is dat deze vertrouwelijk zijn.
 15. De Dienstverlener zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Dienstverlener kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 
 16. De Dienstverlener houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. De Dienstverlener verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle inlichtingen, waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, veranderingen van wettelijke regelgeving, of veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht, de financiële gevolgen van al dan niet noodzakelijke wijziging daarvan, alsmede inlichtingen omtrent overeenkomsten die de adviseur ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten. Dienstverlener zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
 17. De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdsschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffen de termijnen in het overeengekomen tijdsschema geen fatale termijnen.
 18. De Dienstverlener is verplicht de opdrachtgever te waarschuwen, indien inlichtingen en/of gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever of beslissingen genomen door of namens de opdrachtgever klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever gedraagt zich jegens de Dienstverlener als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De   Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van de Dienstverlener vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan de Opdrachtgever bekend zijn of voor zover de Opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan de Dienstverlener verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.
 3. De Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens de regelgeving van overheidswege vereiste documenten ter beschikking van de Dienstverlener te stellen.
 4. Dienstverlener heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgeveraan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Opdrachtgever is gehouden Dienstverlener onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 6. De Opdrachtgever is verplicht in te staan voor de door hem aan de Dienstverlener ter beschikking gestelde zaken en materiaal.
 7. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. De Opdrachtgever zal documenten die de Dienstverlener bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring desgevraagd waarmerken.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen aanspraken van derden terzake van schade, veroorzaakt door een handelen of nalaten van de Opdrachtgever, zijn instructies c.q. de door hem verstrekte gegevens, zijn ondergeschikten, alsmede alle door hem ingeschakelde derden, door personen die ingevolge de opdracht of met toestemming van de Opdrachtgever of ten behoeve van hem aanwezig zijn in het logistiek centrum, dan wel door zaken van de Opdrachtgever of van door de Opdrachtgever ingeschakelde derden. Hij vrijwaart de Dienstverlener tevens tegen aanspraken van derden terzake van schade die ontstaat ten gevolge van de aard der zaken en de verpakking daarvan.
 10. De Opdrachtgever voldoet tijdig aan zijn betalingsverplichting, en eventuele uit de Overeenkomst of uit deze voorwaarden voortvloeiende kosten te vergoeden.
 11. Indien Opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Dienstverlener is gehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Dienstverlener daardoor direct of indirect ontstaan.
 12. De Opdrachtgever is verplicht bij de beëindiging van de Overeenkomst de zich nog bij de Dienstverlener bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van de Overeenkomst in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren, dit na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden.
 13. De Opdrachtgever is verplicht de zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen en/of te doen afvoeren indien de zaken naar het oordeel van de Dienstverlener zodanig gevaarlijk zijn, dan wel een dusdanige overlast veroorzaken, dat van hem niet kan worden gevergd deze langer in opslag te houden.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Dienstverlener en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die partijen aan elkaar ter beschikking stellen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. De ter beschikking gestelde informatie wordt niet aangewend voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven. 

Artikel 9. Betaling

 1. De totale kosten bestaan uit de kosten per opslageenheid, alsmede een tarief per pakket per zending, alsmede eventuele bijkomende kosten.
 2. Tenzij het tegendeel is bedongen zijn in de tarieven in ieder geval niet begrepen: belastingen en heffingen, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.
 3. Tot de bijkomende kosten behoren onder meer:
 4. de ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten;
 5. de kosten samenhangend met het keuren van materialen, constructies en installaties, alsmede de kosten samenhangend met andere eenvoudige beproevingen of analyses;
 6. uitklaringskosten á € 0,35 per item;
 7. inklaringskosten enkel in het geval van technische controle.
 8. De Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van de Dienstverlener. Opdrachtgever en Dienstverlener komen bij opdracht een betalingsschema in termijnen overeen. De Dienstverlener declareert de kosten volgens het overeengekomen betalingsschema of, bij gebreke daarvan, in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden.
 9. De Dienstverlener is gerechtigd een einddeclaratie in te dienen zodra zijn werkzaamheden zijn voltooid.
 10. De declaratie van de Dienstverlener is gespecificeerd en wordt op verzoek van de opdrachtgever van de nodige bewijsstukken voorzien.
 11. De Opdrachtgever betaalt het gedeclareerde bedrag, voor zover niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de datum van de betreffende declaratie.
 12. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 7 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Dienstverlener, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Dienstverlener. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag van de vordering verhoogd met 10% administratiekosten.
 13. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dienstverlener verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 14. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
  Indien de Opdrachtgever niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.
  Ingeval de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw geschiedt, worden deze bedragen vermeerderd met de door Dienstverlener aan zijn gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw over de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigde omzetbelasting.
 15. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Dienstverlener daartoe aanleiding geeft, is Dienstverlener gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Dienstverlener te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Dienstverlener gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Dienstverlener uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 16. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 17. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de Overeenkomst en/of deze voorwaarden door enige overheid in te vorderen, dan wel na te vorderen c.q. na te heffen, bedragen, alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan de Dienstverlener te vergoeden.

Artikel 10. Inspanningsverplichting en onderzoek

 1. De Dienstverlener zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Dienstverlener kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Opdrachtgever is gehouden de door Dienstverlener verrichte werkzaamheden te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de werkzaamheden door de Dienstverlener zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen partijen zijn overeengekomen en in overeenstemming is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Eventuele tekortkomingen dienen binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Dienstverlener te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Dienstverlener in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Dienstverlener in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Artikel 11. Reclame

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Dienstverlener te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Dienstverlener te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Dienstverlener de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 4. In geval van een onterecht uitgebrachte reclame komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder tevens begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van Dienstverlener, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 12. Overmacht

 1. Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, iedere tekortkoming welke niet aan Dienstverlener  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dienstverlener in geval van overmacht recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat Dienstverlener gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 4. Voorzover Dienstverlener ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dienstverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Dienstverlener is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor zijn toerekenbare tekortkoming.
 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming is de Dienstverlener uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dienstverlener aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij Opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Dienstverlener ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Dienstverlener daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Dienstverlener verbonden organisatie.
 4. De Opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg de Dienstverlener de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor de Dienstverlener aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.
 5. De aansprakelijkheid van Dienstverlener is beperkt tot het bedrag van maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst (gerekend over een geheel kalenderjaar), althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Dienstverlener voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Dienstverlener uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot de waarde als genoemd in het voorgaande lid.
 7. De aansprakelijkheid van de dienstverlener vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de Overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd.
 8. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt en is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij de Dienstverlener ter zake heeft geprotesteerd.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Dienstverlener onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 11. Het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.
 12. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, door hemzelf, zijn zaken, zijn personeelsleden of door hem ingeschakelde derden of hun personeelsleden.
 13. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het niet, of niet tijdig, of niet behoorlijk nakomen van enige hem bij deze voorwaarden of bij de afzonderlijke overeenkomst opgelegde verplichting.

Artikel 14. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Dienstverlener in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Dienstverlener, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

 1. Dienstverlener heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Dienstverlener mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.
 2. Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Dienstverlener kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Voorts is Dienstverlener bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden gevergd.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dienstverlener op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Indien Dienstverlener tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Dienstverlener gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dienstverlener gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 16. Opzegging

 1. Opdrachtgever en Dienstverlener kunnen de Overeenkomst beëindigen door opzegging tegen het einde van een overeengekomen betaaltermijn, met inachtneming van een termijn van één maand.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld. In de opzegging dient tenminste de grond van de opzegging te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.
 3. Gronden voor opzegging van de Overeenkomst zijn:
 4. vertraging en onderbreking;
 5. toerekenbaar tekortkomen;
 6. overmacht;
 7. onvermogen;
 8. wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
 9. overlijden;
 10. arbeidsongeschikt raken van de Dienstverlener.
 11. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dienstverlener, zal Dienstverlener in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor Dienstverlener extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.
 12. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging     -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dienstverlener vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de  Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dienstverlener op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 13. Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt, zullen de Werkzaamheden die reeds werden verricht integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73472603.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden op de website van Dienstverlener te raadplegen.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Dienstverlener.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.